مقالات
سیر تحولی ساختارهای غیردولتی در جوامع مدنی
سیر تحولی ساختارهای غیردولتی در جوامع مدنی

ساختارهای غیردولتی سازمانهایی هستند که بر اساس نیازهای انسان ها در هر جامعه اي شکل میگیرند هر جامعه در حوزه های اقتصادی- اجتماعی دارای نیازهایی است که باید به آنها پاسخ داده شود. اصلیترین پاسخگوي این نیازها دولتها هستند زیرا همه امکانات ساختاری و سرمایه های اقتصادی و انسانی را در اختیار دارند. اما متاسفانه […]

از حقوق بشر تا حقوق کودک
از حقوق بشر تا حقوق کودک

میلیونها سال از زندگی بشر بر روی کره زمین می گذرد. علیرغم ابهاماتی که از نظر آغاز و چگونگی شکل گیری حیات در سیاره ما وجود دارد، زندگی انسانها همیشه با تغییراتیهمراه بوده که حاصل تلاش بشر برای بهتر کردن شرایط خود در زمینه های مختلف می باشد. از آنجا که زندگی انسانها از آغاز […]